GEMLİK DEVLET HASTANESİ KANTİNİ İHALEYE ÇIKIYOR

GEMLİK DEVLET HASTANESİ KANTİNİ İHALEYE ÇIKIYOR

              T.C.

    BURSA VALİLİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA GEMLİK DEVLET HASTANESİ 2 ADET KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI 

1)İhale konusu iş: Mülkiyetleri Hazineye ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bursa M.A.Gemlik Devlet Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmazların;

A-Sahil Binasında bulunan 45,6 m2‘lik alanın 6(altı) ay süre ile büfe-kantin-kafeterya ticari alanı olarak  kiralanması;

B-Manastır Ana Hizmet Binasında bulunan toplam 82,00 m2‘lik alanın 6(altı) ay süre ile büfe-kantin-kafeterya ticari alanı olarak kiralanmaları işi.

     İhale süreleri 6 aydır ancak ihale süresi bitene kadar, hastanemizin yeni hizmet binasına taşınamaması durumunda ve mevcut kiracının kira ödemelerinde veya diğer hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yok ise tekrar ihaleye çıkılmadan aynı kiracı ile 6 aya kadar aynı şartlarda ikinci bir sözleşme imzalanabilir.

    Sözleşme süresi bitiminden önce Hastanemizin yeni hizmet binasına taşınması durumunda ise sözleşme kendiliğinden sona erer ve kiracı hiçbir hak talebinde bulunamaz.

2) İhale Usulü: Söz konusu kantinlerin ihaleleri 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

3) Kantin-Kafeterya ve Büfe Kiralama İhaleleri:

A-SAHİL BİNASI KANTİNİ:

 1. İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat  :10.2017 tarihi pazartesi günü saat 11.00’da
 2. Kira Tespit Komisyonunca Kantin için belirlenen 6 (altı) aylık Muhammen Bedel : 8.730,00 TL (sekizbinyediyüzotuztürklirası)
 3. Geçici Teminat Bedeli : 873,00 TL (sekizyüzyetmişüçtürklirası)
 4. Kantin Alanı             : 45,6 m2

 B-MANASTIR BİNASI KANTİNİ:

a.İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat         : 30.10.2017 tarihi pazartesi günü saat 14.00’da

b.Kira Tespit Komisyonunca Kantin için belirlenen 6 (altı) aylık Muhammen Bedel : 66.000,00 TL (altmışaltıbintürklirası)

            c.Geçici Teminat Bedeli          : 6.600,00 TL (altıbinaltıyüztürklirası)

d-Kantin Alanı                                    : Toplam 82 m2

 C- Tekliflerin Sunulacağı Yer                         :Bursa M.A. Gemlik Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi

D- İhalelerin Yapılacağı Yer                           : Bursa M.A. Gemlik Devlet Hastanesi Manastır Binası Toplantı Salonu

 4)   İhalelere katılabilmek için gereken belgeler:

 1. İstekliler ihale tarih ve saatine kadar Bursa M.A. Gemlik Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Satın alma birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.
 2. Geçici teminat; Kantinler için tahmini bedellerin en az %10’u oranındaki yukarıda belirtilen teminat tutarlarının ayrı ayrı olarak ve hangi kantine ait olduğu makbuz veya dekontda belirtilmek suretiyle Bursa M.A.Gemlik Devlet Hastanesi veznesine ya da Bursa M.A. Gemlik Devlet Hastanesinin Türkiye Halk Bankası Bursa şubesi IBAN: TR97 0001 2009 2780 0005 0001 34 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz/dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.)
 3. Dokümanın alındığına dair makbuz. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.
 4. Yer gördü belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.
 5. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.
 6. Tebligat için son 3(üç) ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)
 7. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.
 3. Gerçek kişilerden; resmi kurumlardan alınmış kantin alanı kiralama işi için kantin işletmeciliği, kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması.
 4. Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak.
 5. Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış mesleki faaliyetten men olmadığını veya mesleki faaliyetinin devam ettiğini gösteren belge,
 6. İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
 7. İlk ilan tarihi itibarı ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.
 8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
 9. İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
 10. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
 11. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
 12. İhale dokümanları, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 şer TL (ellitürklirası) karşılığı, şartname bedeli Bursa M.A. Gemlik Devlet Hastanesi veznesine yatırılarak Satın Alma Biriminden satın alınabilir veya şartname bedeli veya bedelleri Bursa M.A. Gemlik Devlet Hastanesinin Türkiye Halk Bankası Bursa Şubesi IBAN: TR97 0001 2009 2780 0005 0001 34 nolu hesabına yatırılarak, Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma Biriminden doküman temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın alması zorunludur.
 13. İhaleler aynı gün fakat farklı saatlerde yapılacağından isteyen sadece birine isteyen de her iki ihaleye de teklif verebilecektir.
 14. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi veya ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                                                                                               

 

Uz.Dr.Alkame AKGÜMÜŞ

Hastane Yöneticisi/Baştabip V.

Hakkında Gündem Haber Ajansı

Avatar

Ayrıca Kontrol Edin

Gemlik’te müzik etkinlikleri devam ediyor

Gemlik’te müzik etkinlikleri devam ediyor

Gemlik’te müzik etkinlikleri devam ediyor Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyi işbirliği ile her ay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir